REGNING MED BRØK
Brøker har vært benyttet for å angi tall helt fra det gamle Egypts tid. Den første kjente europeiske matematikeren som benyttet brøkstrek var trolig
Leonardo Pisano Fibonacci fra Pisa, som i 1202 utga Europas første lærebok i matematikk som het Liber abaci.

EN BRØK BESTÅR AV EN TELLER OVER BRØKSTREKEN OG EN NEVNER UNDER BRØKSTREKEN.
BRØKSTREKEN BETYR DET SAMME SOM ET DIVISJONSTEGN OG KAN SKRIVES PÅ SKRÅ ELLER HORISONTALT.
HER ER ET EKSEMPEL:
1/2 UTTALES "EN TODEL" ELLER "EN HALV" OG BETYR AT TELLEREN 1 SKAL DIVIDERES MED NEVNEREN SOM ER 2.
1/2 = 0,5

Her er noen eksempler på forskjellige typer brøker og regler for regning med disse :
BRØK kan benyttes til å dele opp linjestykker, mengder,flater med mer.
Med EKTE BRØK mener vi en brøk hvor telleren er mindre enn nevneren.
Med UEKTE BRØK menes en brøk hvor telleren er større enn nevneren.
BLANDET TALL består av et helt tall pluss en ekte brøk.
Brøker med lik nevner kan adderes ved å legge sammen tellerne.
Brøker med lik nevner kan subtraheres ved å trekke teller fra teller.
Brøker med ulike nevnere må gis FELLES NEVNER før de kan adderes. Dette gjøres ved å gange både teller og nevner med det samme tallet.
Brøker med ulike nevnere må gis FELLES NEVNER før de kan subtraheres
En brøk ganges med et helt tall ved å gange telleren med det hele tallet.
En brøk ganges med en brøk ved å gange teller med teller og nevner med nevner.
En brøk divideres med et helt tall ved å gange nevneren med det hele tallet.
En brøk divideres med en annen brøk ved å GANGE MED DEN OMVENDTE BRØK.
En brøk kan FORKORTES ved å dividere både teller og nevner med det samme tallet.
En UEKTE BRØK kan gjøres om til BLANDET TALL ved å dividere teller med nevner for å finne det hele tallet og restbrøken.

Løs disse oppgavene:
Regn ut: 1/4 + 2/4 =
Fasit
Regn ut: 1/2 + 1/8 =
Fasit
Regn ut: 5/3 - 4/3
Fasit
Regn ut: 1/2 - 3/6
Fasit

Tilbake til forsiden

Yrkesforlaget AS